Mezinárodní olympiáda ze základů věd


XV International Basic Sciences Knowledge Contest

Organizace a uskutečnění závěrečné etapy XV. Mezinárodní olympiády ze základů věd (dále Olympiáda) jsou upravovány:

Otázky organizace a uskutečnění závěrečné etapy Olympiády v České republice jsou v kompetenci Národního organizačního výboru.

Intelektuální soutěž se koná v matematice, fyzice, dějepisu, hudbe.

Cíl a úkoly uskutečnění závěrečné etapy XV. Mezinárodní olympiády ze základů věd.

Cíl: určit mezi účastníky Olympiády její vítěze.

Úkoly:

Disciplines

Biologie

Úkoly, které si Olympiáda klade v oblasti biologie:

 • Rozvoj zájmu o poznávání, rozvoj intelektuálních a tvůrčích schopností účastníků v oblasti biologických věd;
 • Výchova k pozitivnímu hodnotovému vztahu k živé přírodě, vlastnímu zdraví a zdraví druhých lidí;
 • Motivace k používání získaných poznatků a dovedností v péči o rostliny, domácí zvířata a vlastní zdraví v každodenním životě, poskytnutí první pomoci sobě i druhým; 
 • Přispívat k seznámení s pravidly zdravého životního stylu;
 • Motivace k využívání poznatků z biologie pro vysvětlování procesů a jevů živé přírody.

 

Chemie

Úkoly Olympiády v oblasti chemie:

 • Výchova k přesvědčení, že chemie hraje v současné společnosti pozitivní roli a že je ve vztahu k vlastnímu zdraví a životnímu prostředí třeba chemické gramotnosti;
 • Schopnost využívat získané znalosti k objasňování různých chemických jevů a vlastností látek, hodnocení role chemie v rozvoji současných technologií a získávání nových materiálů;
 • Využití získaných poznatků a dovedností k bezpečnému používání látek a materiálů v každodenním životě, zemědělství a ve výrobě, řešení praktických úkolů v běžném životě, upozorňování na zdraví škodlivé jevy a jevy škodící životnímu prostředí;
 • Přispívat k seznamování účastníků s ekologickou kulturou, analýzou vlivu chemie na životní prostředí.

 

Anglický jazyk

Úkoly Olympiády v oblasti anglického jazyka:

 • Rozvoj kreativity, erudovanosti a takzvaného jazykového citu;
 • Rozvoj dovedností samostatně analyzovat jazykový materiál a používat jazykové poznatky, zkušenosti a dovednosti v neobvyklých podmínkách;
 • Orientovat účastníky na praktické chápání jazyka, formovat současný široký pohled na jeho zkoumání.

 

francouzského jazyk

Úkoly Olympiády v oblasti francouzského jazyka:

 • Rozvoj kreativity, erudovanosti a takzvaného jazykového citu;
 • Rozvoj dovedností samostatně analyzovat jazykový materiál a používat jazykové poznatky, zkušenosti a dovednosti v neobvyklých podmínkách;
 • Orientovat účastníky na praktické chápání jazyka, formovat současný široký pohled na jeho zkoumání.

 

Zeměpis

Úkoly Olympiády v oblasti zeměpisu:

 • Rozvíjet zájem o poznávání, rozvíjet intelektuální a tvůrčí schopnosti účastníků v oblasti geografických věd;
 • Motivovat k samostatnému získávání poznatků o své vlasti v celé její rozmanitosti a celistvosti; o životním prostředí, způsobech jeho ochrany a racionálního využívání;
 • Vychovávat k lásce ke svému okolí, svému regionu, své zemi, ke vzájemnému porozumění s jinými národy;
 • Přispívat k seznamování účastníků s ekologickou kulturou, k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí;
 • Formovat schopnost a ochotu prakticky využívat zeměpisné poznatky a dovednosti v běžném životě.

 

Německý jazyk

Úkoly Olympiády v oblasti německého jazyka:

 • Rozvoj kreativity, erudovanosti a takzvaného jazykového citu;
 • Rozvoj dovedností samostatně analyzovat jazykový materiál a používat jazykové poznatky, zkušenosti a dovednosti v neobvyklých podmínkách;
 • Orientovat účastníky na praktické chápání jazyka, formovat současný široký pohled na jeho zkoumání.

 

Dějepis

The History Olympiad objectives:

 • to develop students’ cognitive interests, intellectual and creative abilities in historical sciences;
 • to promote patriotism and respect for our native history and traditions, human rights and liberties;
 • to develop the ability to apply the acquired knowledge and views on historically formed systems of social standards and values in everyday life in order to participate in cultural interaction;
 • to facilitate the acquisition of methods of historical research and the ability to handle different sources of historical knowledge;
 • to contribute to the formation of value orientations in learning historically formed cultural, religious, and ethnic and national traditions.
Computer science

The Informatics Olympiad objectives are:

 • to acquire skills of processing different types of data via the computer and other facilities of information and communication technologies, to organize one’s own information activity and predict its results;
 • to develop responsible attitude to information regarding legal and ethic sides of data distribution, and to promote selective attitude to the received data;
 • to develop the fundamental knowledge of information, informational processes, systems, techniques, and simulators;
 • to reveal the students’ level of creativity and initiative in the application of information and communication technologies;
 • to build an ability and readiness to apply information technologies in practical use in the modern world.
Matematika

 

Úkoly Olympiády v oblasti matematiky:

 

 • Podporovat tvořivost v oblasti matematiky;
 • Rozvíjet prostorovou představivost a intuici účastníků, jejich matematickou kulturu;
 • Vychovávat ke vztahu k matematice jako k součásti lidské kultury všeobecně;
 • Přispívat k intelektuálnímu rozvoji účastníků;
 • Přispívat k formování osobnostních kvalit, které člověk potřebuje, aby mohl vést plnohodnotný život v současné společnosti: jasnosti a přesnosti myšlení, kritickému myšlení, intuici, logickému myšlení, prvkům algoritmického myšlení, prostorové představivosti, schopnosti překonávání překážek.

 

Fyzika

Úkoly Olympiády v oblasti fyziky:

 • Osvojení znalostí základních fyzikálních zákonů a principů tvořících základ současného fyzikálního obrazu světa, nejdůležitějších objevů v oblasti fyziky, které měly určující vliv na rozvoj techniky a technologie, metod vědeckého poznání přírody;
 • Výchova k přesvědčení, že přírodní zákony jsou poznatelné, fyzikální objevy lze využít k blahodárnému rozvoji lidské civilizace, že při plnění společných úkolů je nutné spolupracovat, při projednávání problémů vědeckého charakteru je třeba vážit si názorů oponenta, k připravenosti morálně a eticky zhodnotit využití vědeckých objevů, cítit zodpovědnost za ochranu životního prostředí;
 • Využívání získaných poznatků a dovedností při řešení praktických úkolů každodenního života, problémů racionálního využívání přírodního bohatství a ochrany životního prostředí.

 

Russian

The Russian Language Olympiad objectives:

 • to develop students’ creativity, erudition, and the so-called ‘feel for language’;
 • to develop the ability of independent analysis of a linguistic material and of application of linguistic knowledge, skills and competencies in non-standard environment;
 • totrain students’practical perception of the language,to formbroad and up-to-date views on learning the Russian language.