Олимпиадаи байнанмиллали

Первин Юрий Абрамович

Первин Юрий Абрамович

(Маълумоти тарљумаињолї)

Дар Москва 11 марти соли 1935 таваллуд шудааст, маълумоташ олї.

Донишгоњи давлатии Горкий ба номи Н.И.Лобачевский, бо ихтисоси математик- њисоббарор (соли охири тањсили донишгоњї ва аспирантураи ѓоибона дар ДДМ ба номи М.В.ломоносов).

Номзади илмњои техникї (1969), доктори илмњои педагогї (1989), профессор (1994).

Соли 1995 ба узвияти пайвастаи Академияи байналмилалии информатсиякунонї (аз соли 1997-президенти шўъбаи информатсиякунонии тањсилоти мактабии академия).

Соли 1996 ба узвияти Академияи илмњои табиатшиносии Россия пазируфта шуд.

Дар соли 2010 узви пайвастаи Академияи маълумоти иттилоотї интихоб шуд.

Муаллифи беш аз 400 асар, аз љумла, китобњои дарсї, рисола, маќолањои энсиклопедї ва беш аз 30 маќола дар нашрияњои илмии хориљї.

Тўли 16 сол дар шўъбаи Сибирии АУ дар Новосибирск кор кардааст, дар њамроњї бо академик А.П.Ершов дар ташаккули консепсияи- барномаи миллии иттилоотии низоми маорифи Россия иштирок намудааст.

Дар коромўзии яксола дар Фаронса будааст.

Аз соли 1986 (аз рўзи авали ташкил шудани озмоишгоњи информатикаи мактабї ва Донишкадаи низоми барномавии АУ Россия) дар Переслове-Зелеск кор мекунад.

Директори муассисаи «Роботландия», ки низоми барномавї-методиро тартиб дода, дар амал љорї менамояд, барои синфњои ибтидої (яке аз пањншудатарин коркард дар Россия-барномаи методии њамноми «Роботландия»)-ро тартиб додаст.

Аъзои шўрои илмии њимояи рисолањои докторї дар ДДО Ярославл мебошад.

Профессори кафедраи назария ва усули таълими инорматикаи ДДО Ярославл ба номи К.Д.Ушинский ва кафедраи информатикаи иљтимої ва омўзгории Донишгоњи давлатии иљтимоии Россия (ДДИР) мебошад.

Роњбари семинари калони Москва оид ба иттилоъкунонии таълими томактабї ва ибтидої аст.

Мунтазам аз соли 2004 дар Москва амал мекунад.

3-љилди асарњои ин семинар чоп шудааст.

Роњбари чандин курсњо дар маркази тањсили фосилавии Донишгоњи шабакавии «Роботландия» мебошад.

Кори љамъиятї-узви раёсати шўрои Ассосиатсияи дўстони Фаронса, раиси шўъбаи Пересловлии ин Ассосиатсия, узви бюрои ноњиявии Њизби коммунисти Федератсияи Россия ва комитети вилоятии Њизби коммунистии Федератсияи Россия аст.

Другие учёные проекта