Mezinárodní olympiáda ze základů věd


XIV International Basic Sciences Knowledge Contest

Pořadatelem Mezinárodní Soutěže v základech věc v České republice je Mezinárodní Svaz Mládeže.

Otázky spojené s organizací a realizací Soutěže jsou v kompetenci Mezinárodního Organizačního výboru (Příloha 1).

Otázky spojené s organizací a realizací Soutěže v České republice jsou v kompetenci Mezinárodního Organizačního výboru (Příloha 2).

Soutěže se mohou dobrovolně zúčastnit žáci 6., 7., 8., 9. třídy.

 země původu účastníků: Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Tadžikistán, Turecko, Česká republika.

Soutěž je zaměřena na 7 školních předmětů: matematika, fyzika, zeměpis, biologie, chemie, angličtina, němčina.

FIFA World Cup 2018

On the eve of the World Cup, which will be held in the summer of 2018 in Russia, all the subject Olympiads include tasks united by a common theme - the theme of football.

Read more

Disciplines

Biologie

Úkoly, které si Olympiáda klade v oblasti biologie:

 • Rozvoj zájmu o poznávání, rozvoj intelektuálních a tvůrčích schopností účastníků v oblasti biologických věd;
 • Výchova k pozitivnímu hodnotovému vztahu k živé přírodě, vlastnímu zdraví a zdraví druhých lidí;
 • Motivace k používání získaných poznatků a dovedností v péči o rostliny, domácí zvířata a vlastní zdraví v každodenním životě, poskytnutí první pomoci sobě i druhým; 
 • Přispívat k seznámení s pravidly zdravého životního stylu;
 • Motivace k využívání poznatků z biologie pro vysvětlování procesů a jevů živé přírody.

 

Zeměpis

Úkoly Olympiády v oblasti zeměpisu:

 • Rozvíjet zájem o poznávání, rozvíjet intelektuální a tvůrčí schopnosti účastníků v oblasti geografických věd;
 • Motivovat k samostatnému získávání poznatků o své vlasti v celé její rozmanitosti a celistvosti; o životním prostředí, způsobech jeho ochrany a racionálního využívání;
 • Vychovávat k lásce ke svému okolí, svému regionu, své zemi, ke vzájemnému porozumění s jinými národy;
 • Přispívat k seznamování účastníků s ekologickou kulturou, k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí;
 • Formovat schopnost a ochotu prakticky využívat zeměpisné poznatky a dovednosti v běžném životě.

 

Dějepis

The History Olympiad objectives:

 • to develop students’ cognitive interests, intellectual and creative abilities in historical sciences;
 • to promote patriotism and respect for our native history and traditions, human rights and liberties;
 • to develop the ability to apply the acquired knowledge and views on historically formed systems of social standards and values in everyday life in order to participate in cultural interaction;
 • to facilitate the acquisition of methods of historical research and the ability to handle different sources of historical knowledge;
 • to contribute to the formation of value orientations in learning historically formed cultural, religious, and ethnic and national traditions.
Matematika

 

Úkoly Olympiády v oblasti matematiky:

 

 • Podporovat tvořivost v oblasti matematiky;
 • Rozvíjet prostorovou představivost a intuici účastníků, jejich matematickou kulturu;
 • Vychovávat ke vztahu k matematice jako k součásti lidské kultury všeobecně;
 • Přispívat k intelektuálnímu rozvoji účastníků;
 • Přispívat k formování osobnostních kvalit, které člověk potřebuje, aby mohl vést plnohodnotný život v současné společnosti: jasnosti a přesnosti myšlení, kritickému myšlení, intuici, logickému myšlení, prvkům algoritmického myšlení, prostorové představivosti, schopnosti překonávání překážek.

 

Fyzika

Úkoly Olympiády v oblasti fyziky:

 • Osvojení znalostí základních fyzikálních zákonů a principů tvořících základ současného fyzikálního obrazu světa, nejdůležitějších objevů v oblasti fyziky, které měly určující vliv na rozvoj techniky a technologie, metod vědeckého poznání přírody;
 • Výchova k přesvědčení, že přírodní zákony jsou poznatelné, fyzikální objevy lze využít k blahodárnému rozvoji lidské civilizace, že při plnění společných úkolů je nutné spolupracovat, při projednávání problémů vědeckého charakteru je třeba vážit si názorů oponenta, k připravenosti morálně a eticky zhodnotit využití vědeckých objevů, cítit zodpovědnost za ochranu životního prostředí;
 • Využívání získaných poznatků a dovedností při řešení praktických úkolů každodenního života, problémů racionálního využívání přírodního bohatství a ochrany životního prostředí.