Олимпиадаи байнанмиллали

Максим Консевич

Концевич Максим Львович — французский математик российского происхождения, лауреат Филдсовской премии за доказательство гипотезы Виттена об эквивалентности двух моделей квантовой гравитации и нахождение лучшего (на тот момент) инварианта узлов с помощью придуманного им, и позднее названного в его честь интеграла.

Лауреати љоизаи Филтсофт љињати исботи назарияи Виттен дар боби эквивалентеокии ду модели гравитатсияи квантї ва пайдо намудани вариятнокии бастањо тавассути аќидањои худ (1993), ки баъд ин кашфиёти ў гузашта шуд. Писари ховаршиноси машњури шўравї Лев Рафаилович Консевич дар мактаби № 91-и ш. Москва дар синфхонаи риёзии В.М. Сапожников таълим гирифтааст. Соли 1985 факултети мехмати УДМ – ро хатм намудааст. Муддате дар институти проблемањои интиќоли ахбор фаъолият намуда с. 1992 тањти роњбари Дон Сагир (англис) дараљаи PhD – ро дар назди донишгоњи Бонн (Олмон) ноил гаштааст. Њамзамон дар ин айём ўро барои кор ба якчанд донишгоњњои машњури замон (Принстон, Бертли ва Гарварт) даъват намудаанд. Феълан (дар њоли њозир) Максим Консевич профессори институти тадќиќотњои олии илми наздики Париж ва профессори ифтихории донишгоњи Ратгери ИМА мебошад.

Тадќиќотњои Консевич ба масоили асосии (фундаменталии) физикаи муосир дахл мекунанд. Тибќи гуфтаи яке аз мутахасисони намоён дар соњаи назарияи торњои фавќ (супер струн) Брайн Грин, Максим Консевич бо пажўишгоњояш ин назариярио аз варта ё ин ки бенињонї халос кард. Консевич ба назарияи интегрании рафшанї ворид намуда, онро даќиќ намуд.

Назарияи бастањо яке аз соњањои бо мувафаќияти пажўњиши Консевич мањсуб меёбад. Ба ў муяссар гашт, ки муодили умумии Василиевро ба шакл дарорад. М. Консевич њамчунин бо тањќиќотњояш дар соњањои гуногунии диформатсионии квантии пассони ва иникоси гомологї маъруф аст.

Лањзањои љолиби њаёти М. Консевич дар байни њамкурсонаш донишљуйи аз њама љавон буд.

Њамасола дар олимпиадањои умумї: иттифоќии математикї ѓолиб баромада ў имконияти дар олимпиадањои байналхалќї с. 1980 иштирок намуданро пайдо намуд. Њангоме, ки донишљўёни курси 3 назарияи чањоргонаи Миниковро барои ниёзи назарияи махсуси нисбият меомўхтанд. Максим мавриди назарияи 26 ченакагии фазоро љињати назарияи фавќу тор тањќиќ менамуд.

Интеграли Консевич дар як ќатор бо шахсиятњои машњур Риман, Лебег, Стилтес ва Говс меистад. Соли 2000 иттињоди математикони Амрико тасмим гирифт, ки конфронси таърихиеро тимсоли конгреси дувуми математикони с 1900 доир намояд, ки дар он Гилберт масъалањои хешро иброз дошт.

Дар конфренсия, ки зери унвони масоили муњими математика дар асри XXI љараён дошт 30 нафар математикони моњири љањон даъват буданд, ки дар байнашон М.Консевич аз аввалинњо мањсуб меёфт.

Соли 2011 маљалаи «Форпс» манзолати (рейтинги) 50 абарморуи русро, ки «тосхири љањон» кардаанд, ба табъ расонад. Ба ин гурўњ: олимон, тољирон, ходимони фарњанг ва варзиш, ки дар муттањидии љомеаи љањонї фаъолият доштаанд, инчунин хориљ аз кишвари Руссия ба муваффаќият комёб гаштаанд шомиланд. Консевич ба дањаи аввалини ин панљоњ шахсияти моњир ба њисоб мерафт. Ба ин њайат инчунин олимони физик ва математик: А. Гейм, К. Новоселов ва Г. Перелман низ дохил будаанд.

 

 

Другие учёные проекта

Виктор Юзефович Драгунский
Русский язык как иностранный