Олимпиадаи байнанмиллали

XIII Международная Олимпиада по основам наук

Дисциплины, по которым проводится олимпиада

В азифањо барои баргузории Олимпиада аз фанни биология:

 • Инкишофи завќи донишандўзї, ќобилияти эљодї ва маърифатнокии хонандагон дар сохтаи илмњои биологї;
 • Тарбияи муносибати арзишноки мусбї ба табиати зинда,саломатии худ ва дигар ашхос;
 • Њавасмандии ќобилиятњо љињати истифодабарии мањорат ва донишњои бадастоварда бобати нигоњубину парвириши растанињо, њайвоноти зинда, ѓамхорї ба саломатии худ, расонидани ёрии аввалиндараља ба худ ва атрофиен.

 

Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба химия:

 • Тарбияи боэътиќодї дар накши мусбии химия дар њаёти љомеаи муосир, зарурати муносибати таркибан босаводона ба саломатии худ ва муњити зист;
 • Мањорати истифодаи донишњои бадастоварда барои шарњи њодисањои гуногуни химиявї ва хусусияти моддањо, арзёбии наќши фанни химия дар рушди технологияи муосир ва бадастоварии маводњои нав;
 • Татбиќи мањорат ва донишњои бадастоварда барои истифодаи бехатари моддањо ва маводњо дар њаёт, хољагии ќишлоќ ва истењсолот, њалли вазифањои амали дар њаёти њаррўза, пешгирии њодисањои ба саломати инсон ва муњити зист зараровар;
 • Мусоидат барои љалби хонандагон фарњанги экологї, тањлили таъсири химиявї ба муњити зист.

 

Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба забони хориљї

 • Тарбияи инкишофи эљодкорї, фазилат, њисси дарки забон;
 • Инкишофи ќобилияти мустаќилона, тањлил намудани маводи забоншиносї ва татбики ДЌМ (дониш, ќобилият ва малака) забонї дар шароити ѓайристандартї;
 • Тамоюли хонандагон ба дарки амалии забон, ташаккули нуќтаи назари васеъ ва муосир ба омўзиши он.

 

Подать заявку
Забони франсавї

Вазифањои Олимпиада оид ба забони хориљї

 • Тарбияи инкишофи эљодкорї, фазилат, њисси дарки забон;
 • Инкишофи ќобилияти мустаќилона, тањлил намудани маводи забоншиносї ва татбики ДЌМ (дониш, ќобилият ва малака) забонї дар шароити ѓайристандартї;
 • Тамоюли хонандагон ба дарки амалии забон, ташаккули нуќтаи назари васеъ ва муосир ба омўзиши он.

 

Подать заявку
Чуѓрофия

Вазифањои Олимпиада оид ба чуѓрофия:

 • Инкишофи завќи донишандўзї, ќобилияти маърифатию эљодии хонандагон дар соњаи илмњои љуѓрофї;
 • Њавасмандии бадастоварии мустаќилонаи донишњои нав дар бораи Ватани худ дар њама гуногуншаклї ва пуррагї, оид ба муњити зист, роњњои њифзу нигоњдорї ва истифодаи оќилонаи он;
 • Тарбияи муњаббат ба мањалли худ, минтаќаи худ, муносибати мутаќобил бо дигар халќиятњо;
 • Мусоидат барои љалби хонандагон ба фарњанги экологї, муносибати мусбї ба муњити зист;
 • Ташаккули ќобилият ва омодагї ба истифодабарии амалии мањорат ва донишњоичуѓрофb дар њаёти њаррўза.

 

Подать заявку
Забони олмонї

Вазифањои Олимпиада оид ба забони хориљї

 • Тарбияи инкишофи эљодкорї, фазилат, њисси дарки забон;
 • Инкишофи ќобилияти мустаќилона, тањлил намудани маводи забоншиносї ва татбики ДЌМ (дониш, ќобилият ва малака) забонї дар шароити ѓайристандартї;
 • Тамоюли хонандагон ба дарки амалии забон, ташаккули нуќтаи назари васеъ ва муосир ба омўзиши он.

 

Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба фанни таърих:

 • Инкишофи завќи донишандўзї, ќобилияти эљодї ва маърифатнокии хонандагон дар соњаи илмњои таърих;
 • Тарбияи ватандўстї, эњтиром ба таърих ва анъанањои Ватанамон, ба њуќуќу озодињои инсон;
 • Хавасмандии ќобилият, љињати истифодаи донишхои бадастоварда ва тасаввурот оид ба арзишњо ва низомоти меъёрњои иљтимоии таърињан ташаккулёфта дар њаёти њаррўза барои иштирок дар њамкории мутаќобилаи байнифарњангї;
 • Мусоидат ба азхудкунии усулњои маърифати таърихї, мањорати фаъолият бо сарчашмањои гуногуни итилооти таърихї;
 • Мусоидат ба ташаккулёбии тамоюлњои арзишнок дар раванди шиносої бо анъанањои таърихан ташаккулёфтаи фарњангї, динї ва миллию халќї;
Подать заявку
Иттолоотї

В азифањои Олимпиада оид ба фанни технологияи иттолоотї:

 • Азхудкунии мањорати фаъолият бо намудњои гуногуни иттолоот тавассути техникаи компютерї ва дигар воситањои технологияњои иттолоотї ва коммуникатсионї, ташкили фаъолияти иттолоотии хусусї ва банаќшагтрии натиљањои он;
 • Тарбияи муносибати љиддї ба иттилоот бо дарназардошти љанбањои њуќуќи ва ахлоќии тавсеаи он; муносибати интихобї ба иттилооти бадастомада;
 • Аз худ намудани донишњое, ки асоси тасаввуроти илмиро дар бораи иттилоот, равандњо, низомот, технологияњо ва намунањои иттилоотї ташкил медињанд;
 • Дарёфти сатњи инкишофи ќобилияти эљодї ва ташаббуси хонандагон љињати азхудкунии технологияи иттилоотию коммуникатсионї;
 • Ташаккули ќобилият ва омодагии истифодабарии амалии технологияњои иттилоотї дар љањони муосир;
Подать заявку
Математика

 

Вазифањои Олимпиада оид ба фанни математика:

 

 • Њавасмандии ќобилияти эљоди математикї;
 • Инкишофи фаросат ва хаёлоти макониихонандагон, фарњанги математикии онњо;
 • Тарбияи муносибат ба математика, њамчун љузъи фарњанги умумиинсонї;
 • Мусоидат ба инкишофи маърифатнокии хонандагон;
 • Мусоидат ба ташаккули хислатњои зерини шахсият, ки дар њаёти комили инсон дар љомеаи муосир зарур аст; возењї ва сањењии фикр, ботанќидии тафаккур, фаросат, тафаккури мантиќї, љузъиёти фарњанги алгоритмї, маълумоти маконї, ќобилияти паси сар кардани душворињо

 

Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба физика:

 • Азхудкунии донишњо оид ба ќонунњо ва принсипњои физикии бунёдї, ки дар асоси тасвири муосири физикии олам ва кашфиёти бештар муњим истода, ба рушди техникаву технология ва усулњои дарки илмии табиат таваљљўњи муайянсоз медињанд;
 • Тарбияи боэътиќодї ба имкониятњои дарки ќонунњои табиат, истифодаи дастовардњои физика ба манфиати рушди тамаддуни инсоният, зарурати њамкорї дар раванди њалли якљояи масъалањо, муносибати боэњтиромона ба аќидаи њариф њангоми баррасии масъалањои дорои мазмуни илмии табиї, омодагї ба санљиши маънавию ахлоќии истифодаи дастовардњои илмї, њисси масъулият барои њифзи муњити зист;
 • Истифодаи донишу мањорати бадастоварда барои њалли вазифањои амалии њаёти њаррўза, истифодабарии оќилонаи табиат ва њифзи муњити зист.

 

Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба забони русї

 • Инкишофи њисси эљодкорї дар хонандагон, фазилатнокї ва њисси дарки забон;
 • Инкишофи мањорати мустаќилона, тањлил намудани маводи забоншиносї, ва татбиќи ДЌМ (донишњо, ќобилиятњо, малакањои забони) дар шароити гайристандартї;
 • Тамоюли хонандагон ба дарки амалии забони русї, ташаккули нуќтаи назари муосир ва васеъ барои омўзиши он.
Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба фанни адабиёт:

 • Тарбияи шахсияти рўњан инкишофёфта, ташаккули љањонбинии инсонпарварона, шуури гражданї; њисси ватандўстї, эњтиром ва муњаббат ба адабиёт ва арзишњои фарњанги ватанї;
 • Инкишофи тафаккури бадеї ва тањлилї, тасвири эљодии фарњанги хонандагон ва дарки мавќеи муаллиф, ташаккули маълумоти аввала оид ба хусусиятњои адабиёт дар ќатори дигар санъатњо;
 • Азхудкунии мањорати хонандагї ва тањлили асарњои бадеї бо љалби мафњумњои адабии заминави ва маълумотњои зарурї оид ба таъриху адабиёт, дарёфти мазмуни мушаххаси таърихї ва умумиинсонї дар асарњо, истифодаи моњиронаи забони адабии рус њангоми эљоди иншоњои шифоњї ва хаттии худ;
 • Тарбияи муносибат ба адабиёт, њамчун ба љузъи фарњанги умумиинсонї.
Подать заявку
Асосњои бехатарии фаъолияти њаёт

Вазифањои Олимпиада оид ба асосњои бехатарии фаъолияти њаёт:

 • Афзоиши завќи хонандагон барои омўзиши курс. Асосњои бехатарии фаъолияти њаётї дар мактаб.
 • Инкишофи њисси фаъолиятнокї ва эљодкорї дар хонандагон;
 • Инкишофи фаъолияти донишандўзии хонандагон дар соњаи муњофизат аз њолатњои фавќулодда ва хатарнок;
 • Ташаккули тарзи њаёти солими љавонон, мањорати расонидани ёрии аввалиндараљаи тиббї ба худ ва атрофиён;
 • Дарёфти омодагї ба халли мушкилоти њаёти дар асоси истифодабарии таљрибаи таълимї.
Подать заявку

Вазифањои Олимпиада оид ба љомеашиносї:

 • Дарёфти салоњиятнокии иљтимоии хонандагон, мањорати (ќобилияти) њалли масъалањои таълимию маърифатї, корбарї бо сарчашмањои иттилоотию иљтимої, арзёбии зуњуроти љамъиятї ва пешнињоди нуќтаи назари худ доир ба мушкилоти иљтимоии рўзмарра;
 • Тарбияи мутобиќатии комили умумироссиягї, масъулияти гражданї, худогоњии њуќуќї, созандагї, тарафдории арзишхои инсонпарварї ва демократї, ки дар Сарќонуни ФР оварда шудааст;
 • Азхудкунии ќобилияти ба даст овардан ва ботамќидона сарфањм рафтан ба иттилооти иљтимої, тањлил, ба низом даровардани маълумотњои ба дастоварда, азхудкунии услубњои фаъолияти амалї, маърифатї ва коммуникатсионие, ки барои иштирок дар њаёти љомеаи муосир ва давлат зарур аст;
 • Ташаккули таљрибаи татбики мањорат ва донишњои бадастоварда барои њалли масъалањои хоси соњаи муносибатњои иљтимої, фаъолияти љамъиятї ва гражданї, муносибатњои байниашњосї, муносибатњо байни ашхоси гуногунмиллат ва гуногунмазњаб, муњити оилавию маишї, барои муайянсозии таносуби амалњои худ ва амалњои дигар ашхос бо меъёрњои ахлоќии бо Ќонун муќарраршуда, мусоидат бо услубњои хуќуќї ва воситањои њифзи тартиботи хуќуќї дар љамъият.
Подать заявку