Міжнародна олімпіада з основ наук


Оргкомітет Олімпіади по основах наук:
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Тел.:     (097) 431 30 17
e-mail: interolimpua@gmail.com

Максаковський Володимир Павлович

Педагог, экономико-географ. Член-корреспондент АПН СССР (1982). Действительный член РАО (1992), состоит в Отделении общего среднего образования. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (доброволец 21-й дивизии народного ополчения). Награждён орденом Отечественной войны II ст. и 17 медалями.

Народився 4 червня 1924 року, у Москві. Педагог, економіко-географ. Член-кореспондент АПН СРСР (1982). Дійсний член РАО (1992), працює у Відділі загальної середньої освіти. Учасник Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.. (Доброволець 21 дивізії народного ополчення). Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ст. і 17 медалями. Навчався на Географічному факультеті Московського університету (1945-1950), був секретарем комсомольської організації, сталінським стипендіатом. Після закінчення набув рекомендований до аспірантури, яку проходив у 1953-1955 рр. під керівництвом проф. І. О. Вітвера, проф. І. М. Маєргойз. Кандидатську дисертацію захистив у 1955 р. в МДУ. Автор слів гімну географічного факультету. В. П. Максаковський - один із найвидатніших економіко-географів Росії, належить до шкМ. Баранского - І. О. Вітвера. Основні сфери його наукових інтересів - теорія географії та методика її викладання в середній і вищій школі, географія світового господарства, географія країн Європи, міжнародний географічний розподіл праці, глобальні проблеми людства, історична географія. Автор 650 друкованих праць загальним обсягом 1500 друкованик аркушів, у тому числі близько 50 книг і брошур Член редакційної ради журналів «Географія в школі», «Географія та екологія в школі XXI століття». Почесний професор МПДУ (2004) і Рязанського педагогічного університету (2008). Почесний член Російського географічного товариства (2004), географічариств Чехословаччини (1985), Болгарії (1989), комісії з географічної освіти Міжнародного географічного союзу (1992), дійсний член Національного географічного товариства США. Лауреат Державної премії СРСР 1977 р. (за шкільний підручник «Економічна географія зарубіжних країн») і 1987 р. (за 20-томну географо-етнографічну серію «Країни та народи»). Лауреат премії Президента РФ в галузі освіти 1996 р. (за навчально-методичний комплект з курсу географії для 10 класу) і премії РФ в галузі освіти 2008 р. (за комплект навчальних та навчально-довідкових видань для вищої професійної освіти). Нагороджений медаллю Н. К. Крупської, золотою медаллю РАО, знаком «Відмінник освіти СРСР». Підготував 28 кандидатів наук, з яких деякі потім стали докторами наук і академіками РАО. Основні наукові праці: Наукові основи шкільної географії (1982), Історична географія світу (1997), Географічна культура (1998), Викладання географії в зарубіжній школі (2001), Світова культурна спадщина (2001, 2003), Географічна картина світу (в 2 - х кн., 2003, 2004, з ост. перевид.), Загальна економічна та соціальна географія (в 2-х кн., 2008).

Інформація надана Максаковс Влодимиром Павловичем

Награды и звания

Член редсоветов журналов «География в школе» и «География и экология в школе XXI века». Почетный профессор МПГУ (2004) и Рязанского педагогического университета (2008). Почетный член Русского географического общества (2004), географических обществ Чехословакии (1985), Болгарии (1989), комиссии по географическому образованию Международного географического союза (1992), действительный член Национального географического общества США. Лауреат Государственной премии СССР 1977 г. (за школьный учебник «Экономическая география зарубежных стран») и 1987 г. (за 20-томную географо-этнографическую серию «Страны и народы»). Лауреат премии Президента РФ в области образования 1996 г. (за учебно-методический комплект по курсу географии для 10 класса) и премии РФ в области образования 2008 г. (за комплект учебных и учебно-справочных изданий для высшего профессионального образования). Награжден медалью Н.К.Крупской, золотой медалью РАО, знаком «Отличник просвещения СССР». Подготовил 28 кандидатов наук, из которых некоторые затем стали докторами наук и академиками РАО.

Другие учёные проекта