Олимпиадаи байнанмиллали

Максаковский Владимир Павлович

Педагог, экономико-географ. Член-корреспондент АПН СССР (1982). Действительный член РАО (1992), состоит в Отделении общего среднего образования. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (доброволец 21-й дивизии народного ополчения). Награждён орденом Отечественной войны II ст. и 17 медалями.

Максаковский Владимир Павлович

4 –июни соли 1924 дар Москва таваллад шудааст. Омўзгори љуѓрофияи иќтисодї.

Узви вобастаи АИП СССР (1982), узви пайвастаи РАО (1992).

Ба шўъбаи маълумоти миёнаи умумї шомил аст. Иштирокчии Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945.

(сарбози двизияи 21-уми ихтиёриёни халќї). Бо ордени Љанги Ватанї дараљаи 2 ва 17 медал мукофотонида шудааст.

Дар факултети љуѓрофияи Донишгоњи Москва (1945-1950) тањсил кардааст. Котиби ташкилоти комсомолї, гирандаи стипендияи сталинї буд. Пас аз анљоми тањсил ба аспирантура тавсия шуд.

Солњои 1953-1955 зери роњбарии профессорон И.А.Витвер ва И.М.Майергойз тањсил кардааст.

Соли 1955 рисолаи номзадї дифоъ намуд. Муаллими факултети љуѓрофия мебошад.

Аз соли 1953 дар Донишкадаи педагогии Москва ба номи В.И.Ленин (аз соли 1991 Донишгоњи давлатии омўзгории Москва) кор мекунад. Ассистент (1951-1954), омўзгори калон (1954-1959), дотсент (1959-1971), профессор (аз соли 1971).

Солњои 1959-1969 декани факултети љуѓрофияю биология, аз соли 1968 мудири кафедраи љуѓрофияи иќтисодї ва иљтимої.

Соли 1970 рисолаи докториро дар Донишкадаи иќтисодиёти низоми сотсиалистии љањонии АУ СССР, баъдан дар Донишкадаи љуѓрофии АУ СССР кор кардааст.

В.П.Максаковский яке аз донишмандони намоёни љуѓрофияи иќтисодии Россия буда, ба мактаби Н.Н.Баранский, И.А.Витвер шомил аст.

Соњаи асосии тадќиќоти илмии ў- назарияи љуѓрофия ва усули таълими он дар мактабњои миёна ва олї, љуѓрофияи хољагии љањонї, љуѓрофияи мамолики Аврупо, таќсимоти байналхалќии љуѓрофии мењнат, масъалањои арзии одамизод ва љуѓрофияи таърихї мебошад.

Муаллифи 650 корњои чопшуда, ки 1500 љузъи чопиро ташкил медињанд, аз љумла, 50 китоб ва рисолаи кўчак. Љои муњимро дар байни онњо китобњои дарсї ва дастурњои методї барои синфи 10 , «Љуѓрофияи иќтисодии мамлакатњои хориљї», ки беш аз 20 маротиба чоп шудааст. Муаллифи китоби дарсии њамон синф «Љуѓрофияи иќтисодї ва иљтимоии љањон» (аз соли 1991 то имрўз 17 маротиба нашр шудааст).

Муаллифи чандин китобњои дарсї барои мактабњои лої, асарњои илмї-оммавї ва теъдоди зиёди маќолањо дар нашрияњои љуѓрофї, ба хусус дар маљаллаи «География в школе» ва рўзномаи «География» (замима ба рўзномаи «Якуми сентябр»)-ро ба табъ расонидааст.

Узви Шўрои тањририяи маљаллањои «География в школе» ва «География и экология в школе ХХ1 века».

Профессори фахрии ДДОМ (2004) ва Донишгоњи омўзгории Рязан (2008).

Узви фахрии љамъияти љуѓрофии рус (2004), љамъиятњои љуѓрофии Чехословакия (1985), Булѓория (1989), комиссия оид ба ташкили љуѓрофии Иттињоди байналмиллии љуѓрофї (1992), узви пайвастаи љамъияти миллии љуѓрофии ИМА, барандаи љоизаи давлатии СССР (соли 1977) , (барои китоби дарсии «Љуѓрофияи иќтисодии мамлакатњои хориљї») ва соли 1987 (барои силсилакитобњои 20-љилдаи љуѓрофї-этнографии «Кишварњо ва халќњо»).

Лауреати мукофоти президенти Федератсияи Россия дар соњаи маориф (1996) (барои маљмўи дастурњои таълимї-методї аз љуѓрофияи синфи 10) ва мукофоти Федератсияи Россия дар соњаи маориф (соли 2008) (барои маљмўи нашрњои дарсї ва таълимї-иттилоотї барои таълими касбии олї).

Бо медали Н.К.Крупская, медали тиллоии РАО (АУ маорифи Россия), нишони «Аълочии маорифи СССР» мукофотонида шудааст.

28 номзади илмро тарбия намудааст, ки баъзе аз онњо баъдан унвони докторї њимоя кардаанд ва академики АМР шуданд.

Награды и звания

Член редсоветов журналов «География в школе» и «География и экология в школе XXI века». Почетный профессор МПГУ (2004) и Рязанского педагогического университета (2008). Почетный член Русского географического общества (2004), географических обществ Чехословакии (1985), Болгарии (1989), комиссии по географическому образованию Международного географического союза (1992), действительный член Национального географического общества США. Лауреат Государственной премии СССР 1977 г. (за школьный учебник «Экономическая география зарубежных стран») и 1987 г. (за 20-томную географо-этнографическую серию «Страны и народы»). Лауреат премии Президента РФ в области образования 1996 г. (за учебно-методический комплект по курсу географии для 10 класса) и премии РФ в области образования 2008 г. (за комплект учебных и учебно-справочных изданий для высшего профессионального образования). Награжден медалью Н.К.Крупской, золотой медалью РАО, знаком «Отличник просвещения СССР». Подготовил 28 кандидатов наук, из которых некоторые затем стали докторами наук и академиками РАО.

Другие учёные проекта